PROGRAMI I BASHKIMIT EVROPIAN ERASMUS +

Në Universitetin Marin Barleti, angazhimi akademik është i lidhur ngushtë me bashkëpunimin ndërkombëtar. Ndërkombëtarizimi i Universitetit dhe Studentëve është gjithashtu në funksion të akreditimit ndërkombëtar të Universitetit.

UMB e konsideron ndërkombëtarizimin si një nga aspektet e rëndësishme të strategjisë institucionale, për shkak të faktit se zhvillimi i mënyrave për të rritur përfitimet që vijnë me ndërkombëtarizimin, duke zvogëluar rreziqet dhe pengesat, është bërë një sfidë e rëndësishme për arsimin e lartë kudo. Për më tepër, tregu aktual i punës kërkon që të diplomuarit të kenë aftësi ndërkombëtare të gjuhës së huaj për të bashkëvepruar në një mjedis ndërkombëtar.

Nisma të tilla si Programi i Studiuesve Fulbright në Shtetet e Bashkuara. Erasmus Mundus, Programi Erasmus+ në Evropë kanë synuar të nxisin mirëkuptimin e ndërsjellë dhe të inkurajojnë bashkëpunimin midis institucioneve të arsimit të lartë. UMB në këtë kontekst ka përqendruar vëmendjen e tij në lëvizshmërinë e studentëve dhe stafit si edhe në bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e kërkimit. Lëvizshmëria e studentëve është pjesa më e spikatur e ndërkombëtarizimit, e cila në vetvete është më komplekse dhe e larmishme pasi përfshin përfshirjen e dimensioneve ndërkulturore dhe ndërkombëtare në kurrikulat jashtëshkollore, mësimdhënie, kërkime dhe aktivitete ekstrakurrikulare, sigurimin e programeve të përbashkëta, mësimin në distancë, etj. UMB synon përmes ndërkombëtarizimit të përmirësojë njohuritë e studentëve, ndërkombëtarizimin e kurrikulave, zgjerimin e hulumtimit dhe dijes.

Për të përmbushur këto objektiva, UMB ka nënshkruar memorandume / marrëveshje bashkëpunimi me shumë institucione të tjera ndërkombëtare.